Taxus mix cc 4

Taxus baccata bol

Pflanzengröße stam 30 ⌀ 30 c
Topfgröße 28 (t)
Stücke 2

 

Taxus baccata bol

Pflanzengröße 80-85 c
Topfgröße 65 (z)
Stücke 1

 

Taxus baccata pyramide

Pflanzengröße 130-140 c
Topfgröße 42 (z)
Stücke 1

 

Taxus baccata spiraal

Pflanzengröße 60-65 c
Topfgröße 33 (t)
Stücke 1×1

 

Taxus baccata egypt. pyramide

Pflanzengröße 90-100 c
Topfgröße 33 (t)
Stücke 1